ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียด คลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม

วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On site ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> การจัดการเรียนการสอนแบบ On site

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศผลครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 

รายละเอียดคลิ๊ก >>  ประกาศผลครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศผลบุคลากรสนันสนุน

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันทื่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)