ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของบิดา และปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียด คลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม

วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On site ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> การจัดการเรียนการสอนแบบ On site