ไม่มีหมวดหมู่

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ On site ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดคลิ๊ก >> การจัดการเรียนการสอนแบบ On site

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศผลครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 

รายละเอียดคลิ๊ก >>  ประกาศผลครูผู้สอน

รายละเอียดคลิ๊ก >> ประกาศผลบุคลากรสนันสนุน

โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันทื่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลบ้านค่ายได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – อนุบาลปีที่3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมการอบรมสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะตามกรอบหลักสูตร Rayong MARCO)

วันที่ 2 เมษายน 2565 และวันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กิจกรรมการอบรมสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะตามกรอบหลักสูตร Rayong MARCO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรครูมีความสามารถในการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินสมรรถนะได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นมาตรฐานสากล

โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมกับนักเรียนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

กิจกรรมแนะแนวสัญจรจากโรงเรียนบ้านค่าย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนบ้านค่ายเข้าแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค่าย สำหรับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรของโรงเรียน และเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>> ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่าง ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

โรงเรียนฯ จัดสรรแท็บเล็ตยืมเรียนเพื่อการศึกษาพร้อมซิมการ์ดให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6