โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Share this post