กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญและรักษาศีล 5 เนื่องในวันวิสาขบูชาและเพื่อการเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป

Share this post