กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริงและผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

Share this post