กิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม

กิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม

วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565 รวม 4 วัน โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Share this post