Author - blackmarket

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น อ.1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ

– ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ

– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)

****ผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ****

หรือ คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใน รร.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้นอนุบาล 1-3 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในระดับชั้นอนุบาล 1-3

รับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของนักเรียน