Author - blackmarket

ประกาศ ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

รายละเอียดคลิ๊ก ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียดคลิ๊ก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ช่าวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ช่าวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

รายละเอียด คลิ๊ก  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนฯ

ประกาศ แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งการปิด – เปิด สถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ โครงการให้ความช่วยเหลือฯ

รายละเอียดคลิ๊ก โครงการให้ความช่วยเหลือฯ

ประกาศ แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

รายละเอียด คลิ๊ก แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ