กิจกรรมกีฬาสี “หวายกรองเกมส์ 2558”

กิจกรรมกีฬาสี “หวายกรองเกมส์ 2558”

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  • เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
  • เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
  • เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีเหลือ  สีชมพู  สีเขียว  และสีฟ้า  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
คือ ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  กรีฑา  และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวด
ขบวนพาเหรดและกองเชียร์  เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว

Share this post