Super Model Scientist

Super Model Scientist

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรม Super Model Scientist เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2565 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นได้แสดงความสามารถในการเดิน fashion show ด้วยชุดรีไซเคิล และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันวิทยาศาสตร์

Share this post