กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี ณ อาคารปิยะนุสรณ์

Share this post