โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 – วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด    ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนเรียนโทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิติสุข (โรงอาหารชั้น 2)

Share this post