กีฬาสีหวายกรองเกม

กีฬาสีหวายกรองเกม

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกีฬาสีหวายกรองเกม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร

Share this post