กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมห้องสมุด “วาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน” ชั้นป.1-ป.6 ณ ห้องสมุดโรงเรียน

Share this post