รายงานการประเมินตนเอง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2563


Project Description

รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Quality Assurance System Self Assessment Report : QAS.SAR.) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายงานประจำปี รอบปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายงานฉบับนี้มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งแยกออกเป็น  7 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และภาคผนวกอันเป็นการดำเนินการนำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)  และภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

                   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานการ
ประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า และสร้างความมั่นใจต่อมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview