รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2559 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) ตามข้อกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เนื้อหาสาระของรายงานประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ นำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษารวมทั้งแนวการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ส่วนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาและสุดท้ายภาคผนวก ได้นำเสนอรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงาน
การประเมินตนเองเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ต่อไป