รายงานการประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564


Project Description

รายงานการประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Quality Assessment System Self Assessment Report : QAS.SAR.)โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปี รอบปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 ส่วน ดังนี้ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ส่วนที่ 5 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส่วนที่ 6 รายงานการประเมินตนเองระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และส่วนที่ 7รายงานการประเมินตนเอง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  มีคุณค่า และสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานจัดการศึกษาของโงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการได้อย่างได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview