รายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (มาตรฐานด้านที่ 2)

รายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (มาตรฐานด้านที่ 2)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปีรอบปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนน
ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานผลการประเมินตนเองต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการได้อย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview