รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 (ประถมศึกษา)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 (ประถมศึกษา)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจาปี รอบปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทารายงาน 2. การดาเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนการพัฒนาและการปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” 2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “ในภาพรวม” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 3. ข้อมูล ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 4. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และ 5. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานผลการประเมินตนเองต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดาเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน บ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ดาเนินการได้อย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอให้กับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview