รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (ประถมศึกษา)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (ประถมศึกษา)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2561 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เนื้อหาสาระของรายงานประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
2. ปรัชญาของโรงเรียน 3. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 4. พันธกิจของโรงเรียน 5. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 6. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 7. หน้าที่รับผิดชอบของกลไกหลักในการและจัดการศึกษา8. โครงสร้างองค์การของโรงเรียน 9. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 10. กลยุทธ์ของโรงเรียน 11. ข้อมูลครูและบุคลากร 12. ข้อมูลจำนวนเด็ก/ข้อมูลจำนวนนักเรียน 13. บัญชีกิจกรรมและโครงการสำคัญ 14. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนกิจกรรมและโครงการสำคัญๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” 2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “ในภาพรวม” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 1. ประกาศที่ค่าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. แบบพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงาน
การประเมินตนเองเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ต่อไป