รายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (มาตรฐานด้านที่ 3)

รายงานการประเมินตนเองระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 (มาตรฐานด้านที่ 3)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายงานประจำปี รอบปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้
ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาประกอบด้วย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา“รายมาตรฐาน” และส่วนที่ 4 ภาคผนวกโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
มีความคาดหวังว่ารายงานผลการประเมินตนเองต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการได้อย่างได้มาตรฐานมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview