รายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (มาตรฐานด้านที่ 1)

รายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (มาตรฐานด้านที่ 1)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอรายงาน
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปี รอบปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 2. ตราประจำโรงเรียน 3. คำขวัญประจำโรงเรียน 4. สีประจำโรงเรียน 5. ดอกไม้ประจำโรงเรียน
6. ปรัชญาของโรงเรียน 7. School concept 8. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
10. โครงสร้างองค์การของโรงเรียน 11. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 12. กลยุทธ์ของโรงเรียน 13. ข้อมูลครูและบุคลากร  14. ข้อมูลจำนวนเด็ก/ข้อมูลจำนวนนักเรียน 15. บัญชีกิจกรรมและโครงการสำคัญ 16. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนกิจกรรมและโครงการสำคัญๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 1. ประกาศค่าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 4. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 5. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 6.ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการอย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview