รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 (ปฐมวัย)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 (ปฐมวัย)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ    ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2563 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปี รอบปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” และส่วนที่ 4 ภาคผนวก

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานผลการประเมินตนเองต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการได้อย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview