รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (ประถมศึกษา)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 (ประถมศึกษา)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอรายงาน
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปีรอบปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 2. ตราประจำโรงเรียน 3. คำขวัญ
ประจำโรงเรียน 4. สีประจำโรงเรียน 5. ดอกไม้ประจำโรงเรียน 6. ปรัชญาของโรงเรียน 7. School concept 8. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 10. โครงสร้างองค์การของ
โรงเรียน 11. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 12. กลยุทธ์ของโรงเรียน 13. ข้อมูลครูและบุคลากร 14. ข้อมูลจำนวนเด็ก/ข้อมูลจำนวนนักเรียน 15. บัญชีกิจกรรมและโครงการสำคัญ 16. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการสำคัญๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) มีความคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการอย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview