รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 (ประถมศึกษา)

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 (ประถมศึกษา)


Project Description

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ปีการศึกษา 2563 เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอรายงาน
ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานประจำปี รอบปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)                                                           รายงานเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้รายละเอียดประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 2. ตราประจำโรงเรียน
3. คำขวัญประจำโรงเรียน 4. สีประจำโรงเรียน 5. ดอกไม้ประจำโรงเรียน 6. ปรัชญาของโรงเรียน 7. School concept 8. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 10. โครงสร้างองค์การของโรงเรียน 11. ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 12. กลยุทธ์ของโรงเรียน 13. ข้อมูลครูและบุคลากร14. ข้อมูลจำนวนเด็ก/ข้อมูลจำนวนนักเรียน 15. บัญชีกิจกรรมและโครงการสำคัญ 16. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนกิจกรรมและโครงการสำคัญๆ ของโรงเรียน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. สรุปค่าระดับคะแนนผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของปีการศึกษาที่จัดทำรายงาน 2. การดำเนินงานและผลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และประเด็นประกอบพิจารณาดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา “รายมาตรฐาน” ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย 1. ประกาศค่าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 4. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 5. ข้อมูลผลการทดสอความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
มีความคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ที่ดำเนินการอย่างได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Live Preview