กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

Share this post