ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ

– ผู้ที่มีรายชื่อให้รับใบมอบตัวและใบแจ้งยอดการชำระเงิน ได้ที่ครูประจำชั้นที่นักเรียนอยู่ปัจจุบัน

– ให้นำนักเรียนมารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (อาคารนักเรียนเข้าแถว)

Share this post