กิจกรรม

กิจกรรมค่ายเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด

ค่ายเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ได้รับเกียรติมาเปิดงานโดย ท่านนายกปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

การป้องกันยาเสพติด หมายถึง การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลในเรื่องคุณภาพ ชีวิตยาและยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ใช้ยาเสพติด ถึงแม้จะประสบปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้ใช้ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วย การป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้พ้นจาก วังวน ของยาเสพติด เปรียบเสมือนก้าวแรกที่สำคัญที่จะ ทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมัน หากเราไม่คิด จะป้องกัน มัวแต่จะแก้ไข ปัญหายาเสพติดก็ไม่มีวันหมดไปได้ เพราะกันไว้ดีกว่าแก้เราสามารถป้องกันตัวเองจากยาเสพติดได้ไม่ยาก อย่าคิดว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไกลตัว ใช่ว่ายาเสพติด จะมีแค่ยาบ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งของแบบนั้นเรา เองยังไม่รู้ว่าจะเจอได้ยังไง
เพราะยาเสพติดมี หลายประเภท ของบางอย่างเราอาจคาดไม่ถึงว่า มันก็ทำให้เราติดได้ แม้ไม่ใช่ยาเสพติดโดยตรง ก็ตาม เมื่อได้ชื่อว่าเสพติดแล้ว ก็่ยอมยากที่จะเลิก มันการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถเริ่มได้ จากตัวเรา ครอบครัว และคนรอบข้าง

“เยาวชนคืออนาคตของชาติ อย่าให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด”

ธนาคารโรงเรียน เปิดกิจการ – มาออมเงินกันเถอะ เด็ก ๆ

ธนาคารโรงเรียน

          ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน  มีครู-เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน ธนาคารโรงเรียน มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน

          โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต โรงเรียนจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน เป็นการจำลองธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
• เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
• เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรม เดิน – ปั่น เพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศความสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็น“พระแม่” มิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรันดร์กาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เปิดตลาดนัดและธนาคารขยะอย่างเป็นทางการ โดย รองนายก อบจ.

การจัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนตามโครงการเถ้าแก่น้อยและโครงการธนาคารขยะ โครงการเถ้าแก่น้อยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า
  • เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
  • เพื่อให้รู้จักคุณค่าของเงินและการเก็บออม การบริหารธุรกิจ

สำหรับโครงการธนาคารขยะ มีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ
  • เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจากการคัดแยกขยะเพื่อให้เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากขยะ

ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13

ประวัติการแข่งขัน
–  โอวันติน Gift For Mom ปีที่ 12 (ปี 2557) (ส่ง 150 ชิ้น)
–  โอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ปี 2008) (ส่ง 180 ชิ้น)

รายละเอียดนักเรียนที่ได้รับรางวัล
–  เด็กชายสุวรรณภูมิ   นิ่มละม่อม  ได้รับรางวัลชมเชย
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 12 (ระดับชั้น ป.1-2)
–  เด็กหญิงชมพูนุช   พิทักษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ระดับชั้น ป.1-2)
–  เด็กหญิงอรไท  จันทร์ทอง  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค
ในรายการโอวันติน Gift For Mom ปีที่ 13 (ระดับชั้น ป.1-2)

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ 


การฝึกซ้อมทำกิจกรรมส่งประกวด

ด้วยความตั้งใจและตั้งมั่น คุณครูจะบอกกับเด็กๆ เสมอว่าทุกคนเกิดมาถึงแม้จะมีโอกาสไม่เท่ากัน แต่คุณครูจะหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคน  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำเพื่อแม่  อย่างน้อยที่สุดทุกคนที่ส่งภาพเข้าประกวดจะได้กรอบรูปจากโอวันตินไปให้แม่ในวันแม่ที่จะมาถึง  คุณครูแจกกระดาษให้กับทุกคนสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่  ในกิจกรรม Ovaltine Gift For Mom บรรยายเพรื่องราวต่างๆ ความรักของแม่

ขอบคุณโอกาสดีๆ จากโอวัลตินและของใจเด็ก ๆ ที่ตั้งใจจริงส่งผลงาน  จนทำให้หนึ่งในสามแสนห้าหมื่นชิ้นมีผลงานของนักเรียนโรงเรียนเราติดหนึ่งในนั้นและทำให้เราก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศ  แม้ความฝันอาจไม่ได้เป็นที่ 1 ระดับประเทศแต่ที่ 1 ระดับภาคก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งแล้วสำหรับครู  และโรงเรียนของเรา  ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนอย่าละทิ้งความพยายาม  เหมือนดั่ง ด.ญ. ชมพูนุช  พิทักษ์  เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ใจรักศิลปะ  สร้างสรรค์งานได้ยิ่งใหญ่จนชนะใจกรรมการจนมีหลาย ๆ คนถามถึงว่าเรามาจากโรงเรียนอะไร? ทุกครั้งที่บอกกล่าวชื่อโรงเรียนนั่นคือความภาคภูมิใจ  ขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่ส่งต่อมาถึงเราและส่งต่อไปให้เด็กๆ ทุกคน  และคุณครูหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปชิงชนะเลิศในปีต่อๆ ไป เช่นกัน

“ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

คุณครูได้กล่าวไว้

กิจกรรมกีฬาสี “หวายกรองเกมส์ 2558”

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  • เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
  • เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
  • เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
  • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีเหลือ  สีชมพู  สีเขียว  และสีฟ้า  กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน
คือ ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  เทเบิลเทนนิส  กรีฑา  และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวด
ขบวนพาเหรดและกองเชียร์  เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว

ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กำเนิดเทียนพรรษา
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะของพระอิศวร เมื่อวัวตาย จะเอาไขจากวัวมาทำเป็นน้ำมันเพื่อจุดบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่ตนเคารพ  แต่ชาวพุทธซึ่งนับถือศาสนาพุทธจะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย โดยการเอารังผึ้ง ร้างมาต้มเอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาวตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็น ศอกแล้วใช้จุดบูชาพระ

เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)

ประเพณีการแห่เทียนพรรษา

         ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี