Author - Nuchz

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการระดับปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)ได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8

วันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมโครงการวันภาษาจีน

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ความถนัดด้านภาษาจีน และส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันที่ 12 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและคุณครูจำนวน 9 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ O-Net

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ O-Net โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการในวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนตากสินอนุสรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนตากสินอนุสรณ์” โดยพระเดชาพระคุณ พระโบราณพิทักษ์ ณ วัดลุ่ม พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กิจกรรมการเดินขบวนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเดินขบวนงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณสวนศรีเมือง เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเพณีอันดีงานของจังหวัดระยอง

กิจกรรมโครงการวันภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก และเปิดโอกาศให้นักเรียนแสดงความสามารถมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)