Author - Nuchz

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>>> ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)
ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และรักความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความเคารพ เทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

กิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ผลการเลือกตั้งเบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนน 483 คะแนน

กิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ นางยุพา เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความ จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >>> ผลการสอบคัดเลือกรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

ประกาศ ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด คลิ๊ก ค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนฯ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญและรักษาศีล 5 เนื่องในวันวิสาขบูชาและเพื่อการเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป