กิจกรรม

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำบุญตักบาตร ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้จิตเมตตา และการให้อภัยซึ่งกันและกัน

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมวันภาษาจีน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาจีน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของประเทศจีน และเพื่อส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนให้ดีขึ้น

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (O-NET) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (O-NET) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ของตนผ่านการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยผลการทดสอบ O-NET นั้น เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกถึงองค์ความรู้ที่ใช้ในการสอบของนักเรียนแต่ละคน

กิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านค่าย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เพื่อแนะนำและแนะแนว แนวทางการเลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจ ได้อย่างเหมาะสม

ตรวจสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ลงตรวจสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO

วันที่ 19 มกราคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดระยองและฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมโครงการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 17 มกราคม 2567
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้ เรื่องปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัยและการฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการกดหน้าอก (CPR)

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาวะกายจิต ทักษะชีวิต นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข