กิจกรรม

กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด

การตรวจประเมินการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการติดตามดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการผลิตสื่อนวัตกรรมและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและน่าสนใจ และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึก เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยมีการจัดขบวนแห่เทียนเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดไผ่ล้อมจนถึงหน้าโรงเรียน ฯ เพื่อเชิญชวนคนในชุมชนร่วมกันทำบุญ จากนั้นเดินขบวนจากหน้าโรงเรียน ฯ ไปที่วัดหวายกรอง เพื่อถวายเทียนพรรษาพร้อมเงินทำบุญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีที่สำคัญของไทย และเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โทษของยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดให้มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ ยาเสพติด เนื่องในโครงการยาเสพติด โดยให้ส่งตัวแทนห้อง ห้องละ 1 คน

กิจกรรมโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดโครงการ อบจ.ระยอง ร่วมใจ ใส่ใจคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ถูกประเภท มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหวายกรอง 1 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความสนใจดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มมากขึ้น