Author - Nuchz

กิจกรรม กีฬาสีอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีหวายกรอง (ระดับปฐมวัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านสติปัญญา ให้นักเรียนเติมโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกล้าแสดงออกสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร กิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมวันวชิราวุธ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริงและผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ พิพิธภัณฑสถานที่แห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพจนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงสืบไป เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญความสามัคคี คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยนุสรณ์ (โดมแดง)

ประกาศ รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >> รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน (ชาวต่างชาติ)

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน ฯ

รายละเอียดคลิ๊ก >> รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นผู้สอนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียน