Tag - #กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)