Tag - ธนาคารโรงเรียน

งานเปิดธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ รร.อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง)
.
ได้ร่วมกันตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เด็กของเรารู้จักรักการออม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

ธนาคารโรงเรียน เปิดกิจการ – มาออมเงินกันเถอะ เด็ก ๆ

ธนาคารโรงเรียน

          ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน  มีครู-เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน ธนาคารโรงเรียน มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน

          โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต โรงเรียนจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน เป็นการจำลองธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
• เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
• เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม