Tag - ธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม นักเรียนชั้น ป. 5 – 6

กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าอบรมได้ความรู้  พัฒนาจิตใจ  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี  ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต  เก่ง ดี มีสุข