Tag - ประกวดมารยาทไทย

กิจกรรมโครงการประกวดมารยาทไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี สุภาพเรียบร้อย และเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม เป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ