Tag - #ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง #ประชุมรถตู้

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ก.ย. 65 โรงเรียน ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักรียน