Tag - วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึก เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์