Tag - วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความ จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึก เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์