Tag - เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ/เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุนาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)