Tag - เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริง และผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม