กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีหวายกรองเกม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจดีขึ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Share this post