Tag - ค่ายดาราศาสตร์

กิจกรรม โครงการดาราศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดโครงการดาราศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8

วันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 – 5/8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ รักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี