Tag - ค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ O-Net

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ O-Net โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการในวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 18 พ.ย. 2565 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติจริงและผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม