Tag - ประกวดสื่อ

กิจกรรมโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการผลิตสื่อนวัตกรรมและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคัดเลือกสื่อการสอนที่มีคุณภาพและน่าสนใจ และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน

โครงการประกวดสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน (รอบชิงชนะเลิศ)