Tag - ประชุม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นัดแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดราชบัลลังก์

รายละเอียดตามเอกสารประกาศ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนที่รัฐบาลอุดหนุดให้
และยังเป็นการแนะนำตัวบุคลากรใหม่ ทีมผู้บริหารใหม่ ผลงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งผลงานของนักเรียน
บุคลากร  ผลงานที่อยู่ระหว่างแข่งขัน ทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ  กฎระเบียบปฏิบัติ การจราจร  วินัยของบุคลากร
และผู้ปกครองในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันครับ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบททวนหลักสูตรสถานศึกษา

IMG_1684

หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผนแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคมและโลกอย่างมีความสุขตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียนหลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้วจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาจะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้นไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของท้องถิ่น ประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) เป็นหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ ครูสามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๗