Tag - ประชุม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นัดแนะการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดราชบัลลังก์

รายละเอียดตามเอกสารประกาศ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนที่รัฐบาลอุดหนุดให้
และยังเป็นการแนะนำตัวบุคลากรใหม่ ทีมผู้บริหารใหม่ ผลงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งผลงานของนักเรียน
บุคลากร  ผลงานที่อยู่ระหว่างแข่งขัน ทั้งทางด้านวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ  กฎระเบียบปฏิบัติ การจราจร  วินัยของบุคลากร
และผู้ปกครองในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ของโรงเรียน

ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันครับ