Tag - รับสมัครนักเรียน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก ReportTmp_120554_merged

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง))

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก 06 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม งานรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 และ ป.1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม และมีสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสำหรับผู้แสดงความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นต่างๆ

คลิ๊ก กำหนดการสำหรับผู้แสดงความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นอนุบาล

คลิ๊ก กำหนดการสำหรับผู้แสดงความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา