Tag - รับสมัครนักเรียน

ประกาศ ยกเลิกประกาศการรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 กรณีนักเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่มีความประสงค์ย้ายเข้ามาเรียน

รายละเอียดคลิ๊ก ยกเลิกประกาศการรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

รายละเอียด คลิ๊ก การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

รายละเอียดคลิ๊ก ประกาศ รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดคลิ๊ก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดคลิ๊ก>>ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว

ประกาศ ยกเลิกการทดสอบประเมินความพร้อมของนักเรียน

ประกาศ ยกเลิกการทดสอบประเมินความพร้อมของนักเรียน ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
รายละเอียดคลิ๊ก  ประกาศ ยกเลิกการทดสอบประเมินความพร้อมของนักเรียน

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับชุดเอกสารการสมัคร และการยื่นชุดเอกสารการสมัคร

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับชุดเอกสารการสมัคร และการยื่นชุดเอกสารการสมัคร

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ คลิ๊ก กำหนดการ

ลงทะเบียนเพื่อรับชุดเอกสารการสมัครทาง e-mail คลิ๊ก http://www.atbis.ac.th/?page_id=4901