Tag - ลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี  (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) การเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แบบ Day Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน และกล้าแสดงออก