Tag - วันตรุษจีน

กิจกรรมวันภาษาจีน

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมวันภาษาจีน) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครูสอนภาษาจีน การประกวดมิสไชนิสจากครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6