Tag - วันภาษาจีน

กิจกรรมวันภาษาจีน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาจีน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของประเทศจีน และเพื่อส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนให้ดีขึ้น

กิจกรรมโครงการวันภาษาจีน

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียน ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ความถนัดด้านภาษาจีน และส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณอาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง)

โครงการวันภาษาจีน

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันภาษาจีน ณ อาคารปิยะนุสรณ์ (โดมแดง) โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการเขียนภาษาจีนให้ดีขึ้น