Tag - วันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและร่วมรักษ์สืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและร่วมรักษ์สืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก