กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและร่วมรักษ์สืบทอดภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

Share this post