Tag - วันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11  มกราคม 2563  โรงเรียนฯ จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการได้รับการพัฒนาศักยภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้