Tag - สานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย

กิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรงานสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาล 3

กิจกรรมสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย

วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ได้จัดกิจกรรมสานฝันสู่ความสำเร็จระดับปฐมวัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน เพื่อให้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียน